Privacy Verklaring

Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke gegevens. Dit geldt voor potentiële, nieuwe en bestaande klanten, maar ook voor de mensen die mijn website bezoeken.
Door gebruik te maken van mijn website, mijn diensten en (online) producten, ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, dan kun je mij via onderstaande contactgegevens bereiken.

1. Over Fleur Vos Sporthorses

Contactpersoon: Fleur Vos

E-mailadres:  fleurvossporthorses@outlook.com
Telefoonnummer:  06-14905339

Fleur Vos Sporthorses
KvK: 74130706

2. Verwerking persoonsgegevens door Fleur Vos Sporthorses

Jouw persoonsgegevens worden door Fleur Vos Sporthorses verwerkt doordat je (persoonlijk, dan wel namens een onderneming) gebruik maakt van de diensten en/of producten bestelt van Fleur Vos Sporthorses.
Het kan ook zijn dat je de persoonsgegevens op een andere wijze zelf aan Fleur Vos Sporthorses hebt verstrekt.

Fleur Vos Sporthorses verwerkt onderstaande persoonsgegevens:

Contactgegevens:

 • Met contactgegevens wordt bedoeld: voor- en achternaam, vestigings- of afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Fleur Vos Sporthorses gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of levering van producten.
 • Indien je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, voegt Fleur Vos Sporthorses de contactgegevens toe aan een lijst van abonnees voor e-mails, die worden verstuurd door Fleur Vos Sporthorses.
  De e-mails bevatten relevante artikelen, informatie over diensten en/of producten van Fleur Vos Sporthorses en aanverwante zaken.
  Iedere e-mail bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens:

 • Op de website van Fleur Vos Sporthorses worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres en activiteiten op de website bijgehouden. Kijk onder het kopje “Cookie” van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

Betaalgegevens:

 • Fleur Vos Sporthorses gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en/of creditcardgegevens, voor het afhandelen van jouw betaling(en).
  De betaling(en) hangen samen met het nakomen van gemaakte afspraken m.b.t. de dienstverlening en/of levering van producten van Fleur Vos Sporthorses.

Overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie/communicatie (schriftelijk, digitaal of mondeling)

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf gekregen via mijn website, mijn contact- of aanvraagformulier, via mijn e-mail, via de vragenlijst in mijn welkomstpakket of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Daarnaast werk ik voor mijn klanten aan websites, nieuwsbrieven, social media, etc. In dat geval heb ik als verwerker toegang tot persoonsgegevens, ten behoeve van mijn klant. Deze gegevens verwerk ik alleen volgens de instructies van die klant en niet voor mijn eigen doeleinden.

3. Doeleinden voor het bewaren van persoonsgegevens

Fleur Vos Sporthorses verwerkt jouw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

 • Voor het correct uit kunnen voeren van de met jouw gesloten overeenkomst m.b.t. het leveren van een dienst of een (online) product. Het betreft noodzakelijke contactgegevens, zoals naam, factuur- en/of afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.
 • Voor de facturatie en verdere financiële afhandeling van de met jouw gesloten overeenkomst m.b.t het leveren van een dienst of een (online) product. Het betreft financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, rekeninghouder, betaaltermijnen en eventueel BTW of KvK nummer.
 • Contactgegevens worden tevens gebruikt om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst.
 • Indien Fleur Vos Sporthorses wettelijk verplicht is worden persoonsgegevens ook bewaard. (dit betreft informatie die nodig is voor belastingaangiftes, etc.)
 • Indien er wijzigingen zijn in de diensten en/of (online) producten kan Fleur Vos Sporthorses de contactgegevens gebruiken om telefonisch of schriftelijk contact met je op te nemen.
4. Delen met derden / doorgifte van persoonsgegevens

Fleur Vos Sporthorses verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan andere dienstverleners verstrekt, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst.
Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Fleur Vos Sporthorses een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fleur Vos Sporthorses blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend met jouw nadrukkelijke toestemming.

Op verzoek van overheidsinstanties zal Fleur Vos Sporthorses jouw persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

5. Cookies

Voor het aanbieden van diensten en/of (online) producten maakt Fleur Vos Sporthorses op de website gebruik van diverse soorten cookies.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur (computer, tablet, etc.) wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan jou als bezoeker herkennen, telkens als je de website bezoekt.

In je internetbrowser kan je cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Echter kan het gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor meer informatie over cookies verwijs ik je naar de website van Veilig Internetten: klik hier

Fleur Vos Sporthorses maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies, die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • We maken gebruik van cookies voor webanalyse service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Fleur Vos Sporthorses inzage in het bezoek aan de website. Het gaat om informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen op de website, etc. Met deze informatie kan Fleur Vos Sporthorses de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.
  Privacybeleid Google
  Privacybeleid Google Analytics

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om de content van de Fleur Vos Sporthorses website te delen via social media, biedt ik op diverse pagina’s en bij diverse content, social media buttons. Dit betreft social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc.
Deze cookies zijn alleen van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende social media en gebruik maakt van de buttons.
Voor meer informatie over de privacy m.b.t. de diverse social media verwijs ik je naar de privacyverklaringen van de desbetreffende social media kanalen.

Links naar andere websites
Op de website wordt soms gebruik gemaakt van links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten de website van Fleur Vos Sporthorses.
Het kan zijn dat deze externe website gebruik maken van cookies. Fleur Vos Sporthorses draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door deze bedrijven en organisaties. Lees hiervoor de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website(s).

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Fleur Vos Sporthorses bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verzameld en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De gegevens in het boekhoud- en CRM-systeem worden door Fleur Vos Sporthorses tenminste 7 jaar bewaart, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Fleur Vos Sporthorses verwijderd.

De bovengenoemde termijn geldt, mits er voor Fleur Vos Sporthorses andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fleur Vos Sporthorses en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fleurvossporthorses@outlook.com. Fleur Vos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar
De website en/of dienst van Fleur Vos Sporthorses heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daarvoor toestemming hebben van ouders of voogd.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raad ik ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via fleurvossporthorses@outlook.com. De desbetreffende informatie zal dan verwijderd worden.

8. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Fleur Vos Sporthorses neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Fleur Vos Sporthorses heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Fleur Vos Sporthorses verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Fleur Vos via fleurvossporthorses@outlook.com

9. Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fleur Vos Sporthorses, dan los ik dat graag zelf met je op. Ik verzoek je om zo snel mogelijk contact op te nemen met Fleur Vos via fleurvossporthorses@outlook.com.
Fleur Vos zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk reageren.
Indien je het niet eens bent met de reactie, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

10. Wijzigingen

Fleur Vos Sporthorses behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- & cookieverklaring.
In de Footer (onderaan de pagina’s) van de website www.fleurvossporthorses.nl is de meest recente versie van de “privacy- & cookieverklaring” altijd beschikbaar.

Vastgesteld te Boskoop op 1 juni 2021